ПРСР 2014-2020 - Мярка 121 или вече Мярка 4.1 Инвестиции в материални активи

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. По този начин ще се постигне повишаване на производителността на труда, качеството и добавената стойност на продукцията. Въвеждане на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал ще благоприятства за повишаването на производителността на труда в ЗС, включително инвестициите свързани с предотвратяване и намаляване на замърсяването от селското стопанство и прилагането на добри земеделски практики и такива насочени към изграждане/възстановяването на поливна структура в стопанствата. Чрез подкрепата по мярката ще се търси разширяване стопанствата на младите земеделски производители /ЗП/ с цел осигуряване на устойчиво развитие на земеделието и осигуряване на смяната на поколенията в земеделието.
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделските стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции, свързани с:


-Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;


-Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
-Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
-Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
-Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
-Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
-Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
-Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
-Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.
Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.


„Плодове и зеленчуци”
Организациите на производителите няма да бъдат подпомагани по подмярката за дейности включени за подпомагане в техните Оперативни програми, съгласно Регламент (EC) № 2200/96.


„Вино”
Финансовата помощ по подмярката няма да бъде предоставяна за инвестиции допустими за подпомагане по „Национална програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. Ще бъдат осигурени контролни проверки с цел избягване на двойно финансиране, които ще се прилагат за всеки инвестиционен проект по подмярката. По подмярка 4.1 няма да се подпомагат дейности свързани с конверсия на сортовия състав на насажденията със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната, преструктуриране на лозя и подобряване на техниките за управление на лозя.„Пчеларство”
За инвестициите в пчеларство ще бъде направено пълно разграничение между инвестициите подпомагани по подмярка 4.1 и тези подпомагане по „Национална програма по пчеларство 2014-2016“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. В рамките на „Национална програма по пчеларство 2014-2016“ за закупуване на пчелни кошери ще бъдат подпомагани земеделски производители, които притежават до 150 пчелни кошера. Ще бъдат  осигурени контролни проверки с цел избягване на двойно финансиране, които ще се прилагат за всеки инвестиционен проект по мярката. По подмярка 4.1 ще се подпомагат инвестиции и кандидати в пчеларство, които не се подпомагат по „Национална програма по пчеларство 2014-2016“.„Тютюн”
Инвестиционни дейности няма да бъдат подпомагани в сектор „Тютюн“. Производители на тютюн ще се подпомагат за дейности извън /диверсификация/ производството на тютюн.„Зехтин”
Производството, преработката и маркетинга на зехтин няма да бъдат подпомагани по ПРСР.„Хмел”

Дейностите, подпомагани по чл.6 от Регламент (EC) № 1952/2005 няма да бъдат подпомагани по ПРСР.„Захар”
В рамките на ПРСР няма да се подпомагат инвестициите за преработката на суровини за производство на захар и/или сладкарски изделия.

Допустимост на бенефициентите:Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:
1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;
3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от земеделска дейност и/или доход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
4. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.
Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.
Кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури със стандартен производствен обем от 2 000 евро до 7 999 евро ще се подпомагат в рамките на Тематичната подпрограма за малки стопанства.
Групи/Организации на производители:
1. Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;
2. Инвестициите следва да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията;
3. Кандидатите следва да представят БП, доказващ подобряване на земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и основна за организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП;
4. БП трябва да показва, че инвестициите са от полза на цялата организация на производители.
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО МЯРКА 4.1:Материални инвестиции:
1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.
2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.
5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1.
6. Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.
7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация.
8. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1/.
9. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.Нематериални инвестиции:
1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
3. Закупуване на софтуер;
4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като:
- Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ:Инвестициите трябва са свързани с производството на селскостопански продукти включени в приложение I на Договора или памук, с изключение на риба и рибни продукти. Техническите характеристики на земеделската техника и оборудването за обработка на почвата и прибиране на реколтата обект на подпомагане по мярката, трябва да съответстват на ИЗП от земеделския производител.


По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда. Финансова помощ ще се предоставя за инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността. Финансовата помощ ще бъде предоставяна за инвестиции, чието предназначение е да се постигне съответствие с тези стандарти, в рамките на максимум 12 месечен период, от датата на която стандарта става задължителен за земеделското стопанство.
 


Списъкът на нововъведените стандарти на Общността и правното основание, за чието въвеждане се осигурява подкрепа по подмярката ще бъде посочен в Приложение към Програмата.
В случай на проекти с инвестиции, предприети от млади фермери получаващи подкрепа при условията определени по подмярка 6.1, финансова помощ ще бъде предоставяна и за инвестиции за посрещане изискванията на съществуващи стандарти на Общността. Финансовата помощ може да бъде отпусната в рамките на максимум 24 месеца от датата на създаването на стопанството на младия фермер.
 


В рамките на нитратно уязвими зони няма да се подпомагат съществуващи стопанства за инвестиции свързани с изграждане на съоръжения за съхранение на оборски тор с изключение на проекти представени от млади фермери спазващи посочения по – горе гратисен период.Финансова помощ за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници ще се предоставя само за покриване нуждите на земеделските стопанства. По мярката няма да се предоставя подкрепа за продажба на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане.
 


Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на стопанството.
 


Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия.Използваните суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури, използвани за производство биоенергия, включително биогорива се ограничават до 50% зърнени и други богати на скорбяла култури, както и суровини, които се използват за фуражи и до 75% суровини от етеричномаслени култури. Ограниченията не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури.
 


Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 ЗЕВИ).
 


В случай на изпълнение на интегрирани проекти, бизнес плана на кандидатите следва да показва, че изпълнението на същия води до по – добри финансови резултати от дейността на кандидата, отколкото ако операциите или дейностите се изпълняват по отделно.
 


В случай на проекти на земеделски производители за колективни инвестиции е необходимо всички ЗП участващи в дружеството кандидат да отговорят на критериите за допустимост по мярката и да нямат доминиращо влияние в управлението на дружеството кандидат.
 


Дружеството получател на финансова помощ за проекти за колективни инвестиции следва да е регистрирано съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
Кандидати ЗП, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.
 


БП на всички кандидати, които изпълняват критериите за допустимост ще бъдат оценени. За всички проекти с икономически обосновани БП ще бъде направена селекция, следвайки приоритетите по мярката и чрез даване на приоритет на посочените по – горе кандидати. Допустими за подпомагане са проекти, които покриват минимален брой точки в резултат на селекцията по критериите за оценка определени от Комитета по наблюдение.
 


Принципи при определяне на критериите за подбор


Критериите за подбор ще гарантират подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство и биологично такова и осигуряващи допълнителна заетост. Приоритет ще бъде осигурен и за навлизането на млади фермери и такива, които са получили подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства през периода 2007 – 2013 и не са получавали подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1, с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство. По мярката ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на селските райони в страната, Северозападен район и райони с природни и други ограничения. По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност,иновации в стопанствата и водещи до намаляване на емисиите. Приоритет ще бъде предоставян за проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС.
 


Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:-За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата помощ се увеличава с 10 %;
-За интегрирани проекти финансовата помощ се увеличава с 10 %;
-За проекти свързани със сливания на организации на производители финансовата помощ се увеличава с 10 %;
-За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;
-За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 ЗП финансовата помощ се увеличава с 10 %;
-За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/или групи/организации на производители финансовата помощ се увеличава с 20 %;
-За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;
-За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” финансовата помощ се увеличава с 15 %.Допълнителната финансова помощ за млади фермери се предоставя в случай, че заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 години и не повече от 40 години към датата на кандидатстване за финансова помощ.Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
 


Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 1 500 000 евро.
 


Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от 6 до 10 земеделски производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 4 000 000 евро.Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 земеделски производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 750 000 евро.
 


Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 5 000 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции представени от над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 000 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, за изпълнение на интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.
 


Определяне на интегрираните проектиПроекти изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най – малко две дейности или операции, попадащи в обхвата на две различни мерки или две под – мерки включени в Програмата. Проектите следва да допринасят и показват по – добри финансови резултати от дейността на кандидата в резултат на едновременното изпълнение на съответните дейности или операции.

 

Източник: Асоцияция на българските села
 

Често задавани въпроси

Искам да питам ако нямам гора мога ли да кандидатствам за субсидия и с тях да закупя гора и оборудване? Ако не ако за гора от 100 декара каква субсидия мога да взема?

Имам наследствена гора . Искам да я засадя с топола. Мога ли да кандидатствам за европрйски средства по Подмярка 8.6

Здравейте!Може ли да ми изготвите проект за кандидатстване по мярка 6.1 ? Каква информация Ви е нужна за целта и на каква цена ще го направите? Очаквам отговора Ви и благодаря предварително!

Здравейте,

 

Оставете телефон за връзка и ще се свържем с Вас.

Здравейте , има ли някаква отворена програма за преработка на дървесина и производство на евро палета?

Здравейте, предстои прием по подмярка 8.6, където ще може да се кандидатства за преработка на първична дървесина и производство на евро палета. Ако желаете може да оставите телефон за връзка  за повече информация.

 

Десислав Трончев

Здравейте, имам желание да изградя фабрика за преработка на пелети. Ще има ли възможност да се кандидатства по програмата за развитие на селските райони през настоящия програмен период? От това дето разбрах предходния е могло по мярка 123 но не мога да разбера дали и сега е допустимо и по коя мярка и дали е вашата фирма би се ангажирала в изготвяне на проекта?

Здравейте, 

 

Извинявам се за бавния отговор, но подготвяме проекти и сме го пропуснали. При стария програмен период за пелети и дървопреработка ще се кандидатсваше по мярка 123. В новия програмен период за инвестиции свързани с пелети ще се кандидатства по мярка 8.6. Ако решите сме на разположение за консултации и съвместна работа.

 

Десислав Трончев